Handelsbetingelser

Salgsbetingelserne er gældende for Bixter.works ydelser, medmindre de er fraveget ved skriftlig aftale.

Indledningsvis:

Tak for din tillid til, at vi hos Bixter.work skal formidle praktikant/medarbejder(e) til dig. Vi bestræber os altid på at skabe værdi for dig og din virksomhed.

Når Bixter.work får en bestilling på en rekruttering, bruger vi ganske mange resurser på at finde den rigtige praktikant/medarbejder til dig. Bixter.work afholder en række udgifter forbundet med at finde praktikanter/medarbejdere. Der er lønninger, betaling til partnere, markedsføring og kontorer i andre lande. Afholder Bixter.work ikke disse udgifter, kan vi ikke finde praktikanter/medarbejdere til dig.

Selv om Bixter.work måske allerede har en praktikant/medarbejder klar til start når du ringer, betyder det ikke, at det har været uden udgifter at få kontakt til praktikanten/medarbejderen. Denne udgift skal dækkes af det rekrutteringsgebyr, der betales af dig.

Når du beder Bixter.work rekruttere en praktikant/medarbejder, udarbejder vi desuden kontrakter, ruteplaner mm. med det samme. Dette gøres for at sikre, at din nye praktikant/medarbejder ikke længere selv leder efter et job.

Praktikanten/medarbejderen har ofte på forhånd lagt ud for en række udgifter, f.eks. flybillet, Corona test og visa-gebyrbetaling.

Bixter.work kan derfor ikke tilbagebetale rekrutteringsgebyret eller kreditere din regning, fordi du alligevel ikke har brug for den praktikant/medarbejder vi har rekrutteret til dig. Dette kan heller ikke ske selv om regeringen ændrer rejserestriktioner, at et fly bliver aflyst og praktikanten/medarbejderen er forsinket eller der opstår andre uforudsete ændringer i planerne.

Du betaler alene Bixter.work for at rekruttere en praktikant/medarbejder. For denne service fakturerer vi vores rekrutteringsgebyr.

Bixter.work tilbyder desuden hjælp til at lave papirarbejde, kontrakter, ruteplaner, forberede praktikanten/medarbejderen på, hvad det vil sige at arbejde og bo i Danmark, eventuel ansøgning til SIRI eller indregistrering, når praktikanten/medarbejderen står i Danmark.

Disse serviceydelser – som intet har med rekrutteringen at gøre – er netop ekstra service, og du kan derfor heller ikke kræve dine penge helt eller delvist returneret pga. f.eks. en fejl eller mangel i en kontrakt eller fordi tog og bustider ikke passede sammen og din praktikant/medarbejder skal afhentes lidt længere væk.

Bixter.work tilbyder dog – i langt de fleste tilfælde – at rekruttere en anden praktikant/medarbejder gratis, såfremt det af den ene eller anden grund ikke var det rette match i første omgang. Det betyder, at du og din nye praktikant/medarbejder sammen skal finde ud af, i løbet af de første 30 dage, om I ønsker at fortsætte samarbejdet fremadrettet.

Dette udgangspunkt for vores samarbejde med dig medfører følgende regler, som er gældende for vores ydelser:

Step by step – processen i formidlingen:

• Bestilling af rekruttering sker telefonisk og bekræftes mundtlig eller via e-mail af Bixter.work. Bestilling kan også ske via e-mail på [email protected][email protected][email protected][email protected] i så fald fremsendes skriftlige bekræftelse via samme mail. Vi går med det samme i gang med at finde den rigtige kandidat til jobbet, hvis vi da ikke allerede har en kandidat klar til start med det samme. Vore kandidater rekrutteres via samarbejdspartnere rundt om i verden samt via online marketing. Vores dygtige medarbejdere, har god erfaring med at søge de rette kandidater på sociale medier eller via vores netværk.

• Bixter.work præsenterer dig for én eller flere egnede kandidater.

• Bixter.work fremsender i den forbindelse CV til dig for praktikanten/medarbejderen(e). CV-et, som er praktikantens/medarbejderens/Bixter.works ejendom, er fortroligt og må ikke udleveres til tredjemand.

• Når du har sagt ja til en praktikant/medarbejder, starter Bixter.work med det samme arbejdet med at lave kontrakter (en til praktikanten/medarbejderen og en til dig), lave rejse og ruteplaner, forberede dokumenter, Corona test, eventuelt biometri/fingeraftryk, bestiller tid til indregistrering af praktikanten/EU-medarbejdere, samt eventuel ansøgning hos SIRI/Udlændingestyrelsen. Vi forbereder ligeledes praktikanten/medarbejderen på, hvordan det er at bo og arbejde i Danmark samt lidt om området praktikanten/medarbejderen skal bo i.

• Bixter.work har gratis kundeservice for din nye praktikant/medarbejder, hvilket gør, at vi kan tage os af rigtig mange spørgsmål, herunder om bl.a. skat, fradrag, opholdstilladelser, praktiske spørgsmål m.m.

• Bixter.work informerer dig som arbejdsgiver, om praktikantens/medarbejderens indrejse med fly eller anden form for transport. Vi bestræber os altid på at få din nye praktikant/medarbejder til at ankomme så tæt på dig som muligt, f.eks. til nærmeste togstation/rutebilstation, hvor du så kan hente praktikanten/medarbejderen.

• Bixter.works ydelser er i henhold til lovgivningen om serviceydelser samt handel mellem erhvervsdrivende, ikke omfattet af fortrydelsesret. Vi starter vores arbejde ved bestillingen.

• Det af Bixter.work opkrævede rekrutteringsgebyr optjenes af Bixter.work ved bestilling af rekrutteringsydelsen, og faktureres samtidig med bestillingen.

• Bixter.works rekrutteringsgebyr forfalder til betaling senest 30 dage efter faktureringsdatoen. Ved forsinket betaling opkræves rente med 2 % pr. løbende måned, samt renters rente indtil betaling sker.

• Bixter.work yder til gengæld en garanti for, at vi først afslutter vores arbejde for dig, når du er tilfreds med din rekruttering. Garantien indebærer, at vi i løbet af de første 30 dage fra praktikantens/medarbejderens start, tilbyder gratis rekruttering af én – og kun én – ny praktikant/medarbejder, hvis det viser sig, at det ikke var det rette match i første omgang. Du og din nye praktikant/medarbejder, skal derfor i løbet af de første 30 dage, finde ud af, om I ønsker et fremtidigt samarbejde. Efter udløbet af den 30. dag bortfalder vores garanti.

• Bixter.works garanti gælder dog ikke i fuldt omfang for praktikanter og ved arbejdskontrakter med medarbejdere fra 3. verdenslande. Praktikanter og medarbejdere fra 3. verdenslande er omfattet af visumregler ved indrejse til Danmark, og der vil derfor ved ny rekruttering af denne type medarbejdere, blive opkrævet betaling af gebyrer til udlændingestyrelsen/SIRI/Immigrationsmyndighederne.

• Bixter.works garanti kræver, at du som arbejdsgiver indenfor garantiperioden stiller ordentlige indlogerings-/opholdsforhold til rådighed for praktikanten/medarbejderen, hvorvidt der er tale om ordentlige indlogerings-/opholdsforhold afgøres alene af Bixter.work. Det indebærer, at opsiger praktikanten/medarbejderen ansættelsesforholdet som følge af dårlige indlogerings-/opholdsforhold så er du som arbejdsgiver ikke sikker på at kunne bruge garantien.

• Bixter.works garanti kræver, at du som arbejdsgiver indenfor garantiperioden meddeler os, at du ønsker at gøre brug af garantien og vil have Bixter.work til at rekruttere én ny praktikant/medarbejder.

• Bixter.works rekrutterings- og andre serviceydelser i forbindelse med kundeforholdet med dig er forbundet med en lang række af udgifter, hvorfor Bixter.work ikke – ud over nævnte garanti – yder nogen form for returret.

• Bixter.work bærer intet ansvar for de løn- og arbejdsvilkår du aftaler med praktikanten/medarbejderen. Du skal indberette praktikanten/medarbejderens cpr. nr. til Bixter.work med henblik på udstedelse af skattekort, og du gøres opmærksom på, at praktikanten/medarbejderen ikke må påbegynde arbejdet hos dig, før end arbejdstilladelsen for praktikanten/medarbejderen er udstedt.

• Bixter.work bærer – ud over ovennævnte garanti – intet ansvar for eventuelle forsinkelser i forbindelse med rekrutteringen, udstedelse af opholds- eller arbejdstilladelser, udstedelse af skattekort, praktikantens/medarbejderens tiltrædelse, fremmøde eller opstart af ansættelsesforholdet.

• Bixter.work bærer – ud over ovennævnte garanti – intet ansvar for eventuelle mangler ved den rekrutterede praktikant/medarbejder, herunder, men ikke begrænset hertil, dennes eventuelle sygdom, manglende arbejdsevne eller evner til at forstå og udføre de arbejdsopgaver, der pålægges praktikanten/medarbejderen.

• Bixter.work bærer – ud over ovennævnte garanti – intet ansvar for force majeure eller force majeure lignende tilstande. Dette inkluderer, men er ikke begrænset hertil, naturkatastrofer, kulde, oversvømmelser, brand, jordskælv, eksplosioner, ulykker, epidemier pandemier og/eller sygdomsudbrud, strejker, lockout eller anden arbejdskonflikt, forbud, krig, terror, mangelfuld levering eller service fra underleverandører, manglende transportmuligheder, forsinket eller mangelfuld levering på grund af fragtmand, eksportlovgivning eller begrænsninger i energiforbruget.

• Bixter.work bærer – ud over ovennævnte garanti – intet ansvar for medarbejdere eller praktikanter, der sættes i gang med at arbejde, forinden den søgte opholdstilladelse er gældende. Der skal foreligge en opholdstilladelse fra SIRI/Udlændingestyrelsen før en praktikant eller medarbejder påbegynder arbejdet, ligesom der skal søges på ny, hvis en praktikant eller medarbejder skifter fra en praktikplads til en fast stilling. Dette gælder ligeledes ved skift af praktik- eller arbejdssted. Det understreges på det kraftigste, at praktikanter og/eller medarbejdere, der er omfattet af disse regler, IKKE må arbejde, før tilladelse er givet fra SIRI/Udlændingestyrelsen. Gør de det, risikerer praktikanten/medarbejderen og arbejdsgiveren bødestraf. Vi henviser i den forbindelse til www.nyidanmark.dk .

• Bixter.works eventuelle garanti- eller erstatningsansvar kan aldrig overstige den af Bixter.work fakturerede rekrutteringsydelse.

• For kundeforholdet mellem Bixter.work og dig gælder dansk ret, og eventuelle tvister skal afgøres ved Retten i Aarhus som værneting.

Version 1.09 af 4. maj 2022.