Salgsbetingelser

Salgsbetingelsene gjelder for tjenestene til Bixter.work med mindre det inngås en skriftlig avtale om at de skal fravikes.

Men først:

Takk for du har valgt Bixter.work som leverandør av praktikant(er)/ansatt(e). Vi jobber alltid for å kunne skape verdi for deg og din bedrift. 

Når Bixter.work mottar en rekrutteringsbestilling, bruker vi ressursene vi har til å finne den riktige praktikanten/arbeidstakeren til deg. Bixter.work pådrar seg flere utgifter knyttet til det å finne praktikanter/ansatte. Dette er lønn, betalinger til partnere, markedsføring og kontorer i andre land. Vi vil ikke kunne finne praktikanter/ansatte for deg hvis Bixter.work ikke får dekket disse utgiftene.

Selv om Bixter.work kanskje allerede har en kandidat klar til stillingen som praktikant/arbeidstaker når du kontakter oss, betyr ikke det at Bixter.work ikke allerede har hatt en del utgifter i forbindelse med kontakten med denne praktikant/arbeidstakeren. Denne utgiften må dekkes av rekrutteringsgebyret som du betaler. 

Når du ber Bixter.work rekruttere en praktikant/ansatt, utarbeider vi i tillegg kontrakter, ruteplaner m.m. med en gang. Dette for å sikre at den nye praktikanten/arbeidstakeren ikke lenger fortsetter å lete etter en jobb på egenhånd. 

Praktikanten/arbeidstakeren har også ofte hatt flere utgifter på forhånd, som f.eks. utlegg til flybilletter, koronatest og visumavgift. 

Bixter.work kan derfor ikke refundere rekrutteringsgebyret eller kreditere regningen din hvis du likevel ikke trenger praktikanten/arbeidstakeren vi har rekruttert for deg. Dette vil heller ikke skje hvis myndighetene endrer reglene rundt reisebegrensninger, hvis et fly blir innstilt slik at praktikanten/arbeidstakeren blir forsinket, eller hvis det skulle inntreffe andre uforutsette endringer relatert til planene. 

Du betaler kun Bixter.work for å rekruttere en praktikant/ansatt. Dette er den tjenesten vi fakturerer rekrutteringsgebyret vårt for.

I tillegg kan Bixter.work hjelpe deg med papirarbeidet, sette opp kontrakter, ruteplaner, forberede praktikanten/arbeidstakeren på det å jobbe og bo i vertslandet, samtidig som vi tar hånd om eventuelle søknader og registreringer ved lokale myndigheter, slik at alt er klart når praktikanten/arbeidstakeren kommer til landet. 

Disse tjenestene – som ikke har noe med selve rekruttering å gjøre – er bare tilleggstjenester. Du kan derfor ikke kreve refusjon av betalingen(e) dine, helt eller delvis, på grunn av for eksempel feil eller mangel i en kontrakt, eller fordi tog- og bussplaner ikke fungerte, og praktikanten/arbeidstakeren må hentes litt lenger unna.

Men, Bixter.work tilbyr – i de fleste tilfeller – å rekruttere en annen praktikant/arbeidstaker uten ekstra kostnad, hvis det av en eller annen grunn ikke var en «match» i utgangspunktet. Det betyr at du og din nye praktikant/arbeidstaker må bruke de første 30 dagene til å finne ut om dere ønsker å fortsette samarbeidet i fremtiden.

Dette er utgangspunktet for vårt samarbeid med deg, og innebærer følgende regler, som gjelder for våre prosesser:

Den trinnvise prosessen:

 • Rekrutteringen bestilles via telefon, og bekreftes muntlig, eller via en e-post til Bixter.work. Bestillinger kan også sendes via e-post til in[email protected] eller [email protected], og hvis det er tilfellet, vil en skriftlig bekreftelse bli sendt fra samme e-post. Vi vil begynne å finne den rette kandidaten til jobben med engang, hvis vi da ikke allerede har en kandidat. Våre kandidater rekrutteres gjennom partnere over hele verden, samt gjennom nettbasert markedsføring. Våre dyktige medarbeidere har lang erfaring med å finne de rette kandidatene via sosiale medier, eller via deres nettverk. 
 • Bixter.work presenterer deg for en eller flere kandidater. 
 • Bixter.work sender deg CVen til den potensielle praktikanten/ansatte. CVen, som tilhører praktikanten/den ansatte/Bixter.work, er konfidensiell og kan ikke overleveres til tredjepart. 
 • Når du har valgt en praktikant/arbeidstaker, vil Bixter.work umiddelbart starte med å utarbeide kontraktene (en til praktikant/ansatt og en til deg), lage reise- og ruteplaner, utarbeide dokumenter, koronatest, eventuelt biometri/fingeravtrykk, bestille tid for registrering av praktikant/EU-ansatt, samt eventuelle søknader som skal sendes til lokale myndigheter. Vi forbereder også praktikanten/arbeidstakeren på det å bo og jobbe i vertslandet, og vil også gi personen et innblikk i nabolaget de skal bo i. 
 • Bixter.work har gratis kundesupport til din nye praktikant/ansatte, noe som betyr at vi kan ta oss av mange av de relevante spørsmålene, for eksempel om skatt, fradrag, oppholdstillatelser, praktiske problemstillinger osv. 
 • Bixter.work vil informere deg, som arbeidsgiver, om når din nye praktikant/ansatte reiser inn med fly eller annen form for transport. Vi jobber hele tiden med å sikre at din nye praktikant/arbeidstaker skal ankomme så nært opp til plasseringen din som mulig, f.eks. til nærmeste jernbanestasjon/busstasjon, hvor du kan hente praktikanten/arbeidstakeren.
 • Tjenestene til Bixter.work er ikke underlagt angreretten i kjøpsloven, men styres av lover og regler relatert til salg av tjenester og varer mellom bedrifter. Vi starter arbeidet vårt umiddelbart etter at vi har mottatt bestillingen fra deg. 
 • Rekrutteringsgebyret som belastes av Bixter.work, blir aktivert i det øyeblikket en bestilling på rekrutteringstjenesten blir lagt inn, og faktureres samtidig med bestillingen. 
 • Rekrutteringsgebyret forfaller til betaling senest 30 dager etter faktureringsdatoen. Ved forfalt betaling vil det bli belastet renter med 2 % per inneværende måned, i tillegg til renters renter frem til betalingen er foretatt. 
 • Bixter.work garanterer derimot at vi ikke vil avslutte jobben vi har tatt på oss før du er fornøyd med rekrutteringen din. Garantien innebærer at de første 30 dagene fra øyeblikket praktikanten/den ansatte starter, så tilbyr vi gratis rekruttering av én – og bare én – ny praktikant/ansatt hvis det viser seg at det ikke var den riktige personen i utgangspunktet. Du og din nye praktikant/arbeidstaker må derfor finne ut om dere ønsker et fremtidig samarbeid i løpet av de første 30 dagene. Garantien bortfaller etter den 30. dagen. 
 • Garantien fra Bixter.work gjelder imidlertid ikke når det er snakk om praktikanter/ansatte fra et land i den tredje verden. Praktikanter og ansatte fra land i den tredje verden er omfattet av visumregler når de kommer inn til Danmark. Derfor vil det bli belastet gebyrer fra den lokale myndigheten hver gang det er snakk om en ny rekruttering av denne typen ansatte. 
 • Garantien fra Bixter.work krever at du som arbeidsgiver sørger for at praktikanten/den ansatte har egnede bo- og oppholdsforhold innenfor garantiperioden. Om disse bo- og oppholdsforholdene er tilstrekkelige, vil bli vurdert av Bixter.work alene. Dette betyr at hvis praktikanten/arbeidstakeren ønsker å avslutte ansettelseskontrakten på grunn av dårlige overnattingsforhold, er det mulig at du som arbeidsgiver ikke kan benytte deg av garantien.
 • Garantien til Bixter.work krever at du som arbeidsgiver må informere oss, innenfor garantien, om du ønsker å benytte deg av garantien, og dermed ønsker at Bixter.work skal rekruttere en ny praktikant/arbeidstaker.
 • Det er mange utgifter knyttet til rekrutteringen og de andre tjenestene som tilbys av Bixter.work i forbindelse med kundeforholdet ditt, og derfor gir ikke Bixter.work – i tillegg til den nevnte garantien – noen form for returrett.
 • Bixter.work er ikke ansvarlig for lønns- og arbeidsvilkårene du blir enige med praktikanten/arbeidstakeren om. Du må rapportere personnummeret til praktikant/arbeidstaker til Bixter.work med det formål å utstede skattekort, og du er herved klar over at praktikant/arbeidstaker ikke kan begynne å jobbe hos deg før arbeidstillatelsen til praktikant/arbeidstaker er utstedt. 
 • Bixter.work har ikke noe ansvar – utenfor nevnte garanti – for eventuelle forsinkelser i forbindelse med rekruttering, utstedelse av oppholdstillatelse, utstedelse av skattekort, tiltredelse, oppmøte og oppstart av ansettelsesvilkårene. 
 • Bixter.work har ikke noe ansvar – utenfor den nevnte garantien – for eventuelle mangler hos den rekrutterte praktikant/arbeidstakeren, deriblant dennes potensielle sykdom, manglende evne til å arbeide eller evne til å forstå og utføre oppgavene som er lagt på praktikanten/arbeidstakeren. 
 • Bixter.work har ikke noe ansvar – utenfor den nevnte garantien – for force majeure eller force majeure-lignende forhold. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, naturkatastrofer, værrelaterte forhold, flom, branner, jordskjelv, eksplosjoner, ulykker, epidemier, pandemier og/eller sykdomsutbrudd, streiker, lockout eller andre arbeidskonflikter, forbud, krig, terrorisme, utilstrekkelig forsyning eller service fra underleverandører , mangel på transportalternativer, forsinket eller defekt levering på grunn av speditør, eksportlovgivning eller restriksjoner på energiforbruk.  
 • Bixter.work ikke har noe ansvar – utenom nevnte garanti – for praktikanter eller arbeidstakere som starter å jobbe før oppholdstillatelsen er gyldig. En offisiell oppholdstillatelse fra den lokale myndigheten må være på plass før en praktikant eller arbeidstaker kan begynne å jobbe hos deg, på samme måte som at en ny søknad må stilles hvis stillingen til praktikanten eller arbeidstakeren blir endret fra en praksisplass til en fast stilling. Dette gjelder også ved bytte av praksisplass eller arbeidssted. Det understrekes på det sterkeste at praktikant/arbeidstaker er omfattet av disse reglene, og at denne IKKE kan arbeide før tillatelse er gitt av de lokale myndighetene. Hvis de likevel jobber, vil praktikant/arbeidstaker, og arbeidsgiver bli bøtelagt. Hvis dette er tilfellet vil vi henvise til de lokale myndighetene.
 • Enhver garanti eller kompensasjon som skal betales av Bixter.work skal aldri overstige rekrutteringsgebyret som faktureres av Bixter.work. 
 • Dansk lov vil gjelde for kundeforholdet mellom Bixter.work og deg, og eventuelle tvister må avgjøres av Aarhus domstol. 

Versjon 1.09, 4. mai 2022.